new|generation
LT EN
Bažnyčia kitoje šalyje:30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03


VANDENS KRIKŠTAS 2015

29.06.2015.
Nuotrauka: 1 (3)
nuotraukų peržiūrai spausti rodykles

Dievo žodis (Biblija) sako: „kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas“ (Mk.16,16). Todėl 2015 m. birželio mėn. 28 d. vyko vandens krikštas, kurio metu buvo pakrikštyta 13 žmonių.

Vandens krikšto esmė

Apd. 2, 38; 41: „Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Kristaus vardu...“; „...kurie mielai priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti...“.

Vandens Krikštas simbolizuoja praeitų nuodėmių nuplovimą ir palikimą; ir mūsų susitapatinimą su Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Vandens Krikštas betarpiškai surištas su nuodėmių atleidimu. Bet nuodėmių atleidimas vyksta ne krikšto metu, o atgailos metu. Vandens krikštas tai viešas liudijimas to, kas įvyko žmogaus viduje atgailos metu, t.y. nuodėmių atleidimas. Tai faktinis liudijimas išoriniam pasauliui. Tai – atgailos antspaudas. Panašiai kaip santuokos įregistravimas metrikacijos biure. Tai antspaudas, kuris įteisina tavo dvasinį išgelbėjimą. Dokumentas įsigalioja tik su antspaudu.

Apd.8, 12: Bet patikėję Pilypu, kuris skelbė Dievo karalystę ir Jėzaus Kristaus vardą, ėmė krikštytis vyrai ir moterys.

Apd.8, 36-38: Keliaudami toliau, jie privažiavo vandenį. “Štai vanduo, – tarė eunuchas, – kas gi kliudo man pasikrikštyti?” Pilypas tarė: “Jei tiki iš visos širdies, tai galima”. Tas atsakė: “Tikiu, kad Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus”. Jis liepė sustabdyti vežimą, ir jie abu – Pilypas ir eunuchas – išlipę įbrido į vandenį, ir Pilypas jį pakrikštijo.

Apd.9, 17-18: Ananijas nuėjo į tuos namus, uždėjo ant jo rankas ir tarė: “Broli Sauliau! Viešpats Jėzus, kuris tau pasirodė kelyje, kai keliavai, atsiuntė mane, kad tu vėl regėtum ir taptum pilnas Šventosios Dvasios”. Ir bematant jam nuo akių lyg žvynai nukrito. Jis kaipmat atgavo regėjimą ir buvo pakrikštytas.

Apd.18, 8:  Sinagogos vyresnysis Krispas su visais savo namiškiais įtikėjo Viešpatį. Ir daugelis korintiečių klausydamiesi įtikėjo ir buvo pakrikštyti.

 

Vandens krikšto svarba ir būtinybė

Kam reikalingas vandens krikštas?

1. Vandens krikštas – tai Jėzaus Kristaus įsakymas.

Jn.14,15 „Jei mylite mane, laikykitės mano įsakymų.“

Mt. 28, 19-20 „Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen”.

Mk.16, 16 „Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.“

2. Apie Vandens krikštą mokė apaštalai.

Apd.2,38 „Petras jiems tarė: “Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės, ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną.“

3. Jėzus pats krikštijosi.

Mt.3,13-17 „Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas Jį atkalbinėjo: “Aš turėčiau būti Tavo pakrikštytas, o Tu ateini pas mane!” Bet Jėzus jam atsakė: “Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera įvykdyti visą teisumą”. Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Ir štai Jam atsivėrė dangus, ir Jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant Jo. Ir štai balsas iš dangaus prabilo: “Šitas yra mano mylimas Sūnus, kuriuo Aš gėriuosi”.

Vandens krikštas – tai asmenybės įtvirtinimas. Tai tikėjimo žingsnis!

 

Vandens krikšto sąlygos

1.      Atgaila. „minetoja“ (gr.) – pakeisti minčių kryptį. (Apd. 2, 38)

       Mk.1,3-5 „Dykumoje šaukiančiojo balsas: ‘Paruoškite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite Jam takus!’ ” Jonas pasirodė dykumoje, krikštijo ir skelbė atgailos krikštą nuodėmėms atleisti. Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo savo nuodėmes ir visi buvo krikštijami Jordano upėje.

         Visų pirma reikia paruošti širdis Jėzaus atėjimui. Jono krikštas buvo atgailoje ir nuodėmių atleidime. Bet kai pas jį atėjo kai kurie fariziejai jis pareikalavo atgailos vaisių, t.y. atgailą parodytų darbais. (pvz. Mt.3,7-8; Lk.19,1-10, Zachiejus). Sūnus palaidūnas.

2.      Tikėjimas (Mk.16, 16; Apd.8, 36-38).

3.      Pažadėti Dievui tyrą sąžinę. Tai sandora su Dievu. (1Pt. 3, 18-21).

 

Naujienos pagal temas:
19.06.2009. - Vaikų ir suaugusių stovykla Birštone

Naujienos

Pasaulinė lyderystės konferencija 2016Susirinkimai su pastore Olga Lediajeva iš LatvijosSeminaras „Narkotikams ir alkoholiui – NE!“Nick Vujicic atvyksta į Lietuvą rugsėjo 30 dieną!Diskoteka ElektrėnuoseAleksandras Patlis atvyksta į Lietuvą!Protestas prieš vaikų teisių tarnybos vykdomą krikščionių šeimų persekiojimą ir vaikų atiminėjimąKrikščioniškos muzikos festivalis SIELOS 2015

Pamokslai

Vaidas Vyšniauskas - „Evangelijos paprastumas“Vaidas Vyšniauskas - „Pagalba iš aukštybių“Vaidas Vyšniauskas - „Viešpaties keliai“Sergej Senokosov - „Apie Šventąją Dvasią“Andrej Viazinin - „Kas tau yra Jėzus?“Olga Lediajeva - „Tavo taurė“Olga Lediajeva - „Dievo tvarkdariai“Grigori Kolessov - „Santuokos sandora“

Duomenys

13-ojo bažnyčios „Naujoji karta“ gimtadienio įspūdžiaiJaunimo susirinkimai ir akcijos. Prisijunk!Seminaras „Dievotumas“Keičiasi ketvirtadienio tarnavimų laikasNauji straipsniai apie šeimą, finansus, vadovavimą ir santykiusPrisinjunk prie mūsų Facebook'eGarso įrašų katalogaiPrisidėkite prie bažnyčios veiklų savo aukomisGiesmių tekstai

Gyvenimas

Mūsų bažnyčios pastoriaus asmeninis liudijimasSusitikimas su garsiu muzikantu ir kompozitoriumi – Aleksandru PatliuGiedriaus ir Vadimo liudijimaiPasninko ir maldos savaitė užbaigta duonos laužymu Šventinis sekmadienio susirinkimasEvangelisto apsilankymasVandens krikštas 2015Filmas „Paliktieji“ (angl. Left behind)

Protestantų bažnyčia „Naujoji karta“:
El. paštas: vilnius@naujojikarta.lt
Tel. +370 640 17023